Privacy policy

Klauzula informacyjna

i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanym „RODO”) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestMaja Gidian wpisana na listę adwokatów przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej pod numerem GDA/Adw/3138, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Maja Gidian z siedzibą w Gdyni (81-356) przy ul. Starowiejskiej 26/3
  2. Będę przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia Pani/Panu pomocy prawnej, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.), zobowiązującymi mnie do zachowania tajemnicy adwokackiej.
  3. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.

PRAWO DO SPRZECIWU

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestanę przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będę w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będę przechowywać Pana/Pani dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia.

MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej lub osobom współpracującym z adwokat Mają Gidian, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych.

ZGODNIE Z RODO, PRZYSŁUGUJE PANI/PANU* PRAWO DO:

  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  4. przenoszenia danych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

INFORMACJA O PODEJMOWANIU DECYZJI

Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.