Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Kancelaria Adwokacka Maja Gidian
Adwokat Gdynia | Adwokat Gdańsk

Ingerencja w konflikty rodzinne wymaga szczególnej dbałości i delikatności ze strony adwokata. Wykazanie winy małżonka w toku procesu sądowego, ustalenie kontaktów z dzieckiem, czy uzyskanie alimentów postuluje konieczność zrozumienia emocji i uczuć klienta. Jednocześnie, adwokat powinien zachować dystans do prowadzonej sprawy i zapewnić klientowi pełen profesjonalizm świadczonych usług. Nasza kancelaria z powodzeniem łączy te wartości, dzięki czemu każdy klient czuje się przy nas bezpiecznie i komfortowo. Zawsze, gdy to możliwe, staramy się rozwiązać konflikty rodzinne na drodze negocjacji, starając się oszczędzić naszym klientom konieczności uczestniczenia w procesie sądowym. Dopiero wtedy, gdy wyczerpiemy wszelkie możliwości polubownego rozwiązania sporu, decydujemy się na skierowanie sprawy do sądu.

Zawarcie małżeństwa

 • zgoda sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika (ślub przez pełnomocnika)
 • zgoda sądu na zawarcie małżeństwa przez osobę niepełnoletnią
 • zgoda sądu na zawarcie małżeństwa przez osobę chorą psychicznie
 • zgoda sądu na zawarcie małżeństwa z osobą z rodziny

Rozwód

 • rozwód z orzeczeniem o winie/bez orzekania o winie
 • rozwód wraz z ustaleniem kontaktów z dzieckiem
 • rozwód wraz z orzekaniem o władzy rodzicielskiej
 • rozwód z alimentami na dzieci
 • rozwód z alimentami na małżonka
 • rozwód z podziałem mieszkania/domu
 • rozwód z eksmisją
 • separacja na zgodny wniosek stron
 • unieważnienie małżeństwa
 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa

Alimenty

 • alimenty na dziecko/żonę/męża/rodzica
 • alimenty dla kobiety w ciąży i w czasie porodu
 • zabezpieczenie alimentów
 • podwyższenie/obniżenie alimentów
 • egzekucja alimentów
 • wygaśnięcie/zakończenie obowiązku alimentacyjnego
 • zwrot nienależnie pobranych alimentów
 • porozumienia w sprawie alimentacyjnej

Władza rodzicielska

 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • zakazanie kontaktów/ osobistej styczności z dzieckiem
 • pozbawienie/przyznanie/ograniczenie/ zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • wydanie dziecka
 • porozumienia w sprawie sprawowania opieki nad dzieckiem

Ustalenie pochodzenia dziecka

 • ustalenie ojcostwa (badanie DNA)
 • ustalenie macierzyństwa
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • zaprzeczenie macierzyństwa
 • uznanie dziecka
 • zmiana nazwiska dziecka

Adopcja, kuratela, opieka

 • przysposobienie dziecka (adopcja dziecka)
 • rozwiązanie przysposobienia (cofnięcie adopcji)
 • adopcja zagraniczna
 • ustanowienie/zmiana/zwolnienie kuratora
 • kurator dla osoby nieobecnej
 • kurator dla osoby ubezwłasnowolnionej
 • kurator dla dziecka poczętego (nasciturus)
 • ustanowienie/zmiana/ zwolnienie opiekuna
 • zgoda sądu na dokonanie czynności przez opiekuna

Ubezwłasnowolnienie

 • ubezwłasnowolnienie częściowe
 • ubezwłasnowolnienie całkowite
 • ubezwłasnowolnienie z powodu choroby alkoholowej (alkoholizmu)
 • ubezwłasnowolnienie z powodu hazardu
 • ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie/niepoczytalnej